• Truth of China

六四天网创办人黄琦案开庭前,中共放出二位医护人员向黄琦报告心脏肾脏体检报告视频
相关报道:

https://cn.nytimes.com/china/20190116/china-trial-huang-qi/dual/


https://www.truthofchina.com/blog/天网黄琦-为境外提供国家机密-泄露国家秘密-案下周一开庭SIGN UP AND STAY UPDATED!